Společnost Podané ruce, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické nakupování aj.) a také poskytuje své služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Naší sekundární cílovou skupinou je také oblast uživatelů nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.) Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji se snaží o snižování negativních důsledků rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Odborné působení
Vedoucí službyMgr. Lukáš Franc   
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaCentrum komplexní péče v Olomouckém kraji,
Dolní nám. 2,
779 00 Olomouc
Telefon773 996 916
E-mail terapie.olk@podaneruce.cz
Webhttps://podaneruce.cz/centra-sluzby/centrum-komplexni-pece-v-olomouckem-kraji/